ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-2245 คู่มือ+ ข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ  +  ข้อสอบ
เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบ้ติงาน
                     กรมการปกครอง
                 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ออกใหม่ล่าสุด ปี 2556 นี้


เนื้อหาประกอบด้วย

 –  วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของกรมการปกครอง
–  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมการปกครอง
–  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
–  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
–  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
–  พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ษ. 2522
–  การอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง  พ.ศ. 2547
–  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
–  กองอาสารักษาดินแดน
–  พระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
–  ทะเบียนพินัยกรรม
–  ทะเบียนมูลนิธิ
–  ทะเบียนสมาคม
–  พระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
–  ระเบียบสำนักนทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
–  พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  ทะเบียนครอบครัว
–  ทะเบียนชิ่อบุตตล
–  พระราชบัญญ้ติการทะเบียนคนต่างด้วย พ.ศ. 2505 และที่แก้ไข
–  แนวข้อสอบ พรบ. การทะเบียนราษฎร
–  แนวข้อสอบ ทะเบียนครอบครัว
–  แนวข้อสอบ พรบ.ชื่อบุคคล
–  แนวข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม
–  แนวข้อสอบ ทะเบียนมูลนิธิ
–  แนวข้อสอบ ทะเบียนสมาคม

     ราคา พิเศษ 260 บาท

จัดทำโดย    ดร. สืงห์ทอง บัวชุม    สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.