ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ BC-412

280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-412 นักวิชาการศึกษา กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือ + ข้อสอบ

 

 

 ประกอบด้วย

ส่วนที่่ 1 ความรู้ทางด้านการศึกษา
– พระราชบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบ
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวข้อสอบ
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และแนวข้อสอบ

ส่วนที่่2 สรุปสาระสำคัญ + เจาะแนวข้อสอบระเบียบพรบ.ท้องถิ่น
–  สรุปสาระสำคัญ+ แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อสอบ 3 ชุด
– สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและอบต.
– สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
– สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496
– สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
– สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แ่ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– สรุปสาระสำคัญ+ แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
– สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม
– เศรษฐกิจพอเำพียง
– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
– นโยบายรัฐบาล
– ประขาคมอาเซียน

ราคา 280 บาท

จัดทำโดย ……..สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.