loader-image

เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง คู่มือเตรียมสอบใหม่ 2560 BC-8117

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง คู่มือเตรียมสอบใหม่ 2560 BC-8117

สารบัญ
–  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยวิสัยทัศน์  พันธกิจ โครงสร้าง ของกรมการปกครอง

– กรอบแนวคิด/นโยบาย กฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

–  แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ. 2560-1564

–  ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง

–  ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง

–  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง

–  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552

–  ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน

–  พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน  พ.ศ. 2497

–  ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข

– พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– ทะเบียนครอบครัว

– ทะเบียนชื่อบุคคล (ตาม พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

– พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว  พ.ศ. 2493

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข

เจาะข้อสอบทะเบียนครอบครัว

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไข

เจาะข้อสอบทะเบียนพินัยกรรม

เจาะข้อสอบทะเบียนมูลนิธิ

เจาะข้อสอบทะเบียนสมาคม

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539

–  พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
– เจาะข้อสอบ

เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เจาะข้อสอบระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ชุดที่ 2

เจาะข้อสอบโครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ กรมการปกครอง

เจาะข้อสอบความรู้สภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.