ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ออกใหม่

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ออกใหม่

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

        êเจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

        êเจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

Øพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาพ.ศ. 2554

        êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554

Øพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาพ.ศ. 2554

        êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

        êเจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

        êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550

        êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

Øการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Øความรู้เรื่อง Hardware Software และ Network

        êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

        êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

        êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

       

       

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.