ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ 2560 BC 8858

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ 2560 BC 8858

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ  ค่านิยม    โครงสร้าง                                                                             

         êเจาะข้อสอบพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

         êเจาะข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

         êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

Øการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา

Øความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป

      êแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป

Ø          การจัดการเรียนการสอนการทำแผนการสอน วิธีการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การทำข้อสอบ

      êแนวข้อสอบ การจัดการเรียนการสอนการทำแผนการสอน วิธีการสอนการวัดประเมินผลการเรียนรู้

การทำข้อสอบ

Øหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

      êแนวข้อสอบ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

Øการดูแลสุขอนามัยเด็กและเยาวชน

Øเทคนิคการให้คำปรึกษา

Øการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

Øระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย                                                                                                      

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554

      êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

      êรวมแนวข้อสอบ

 

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.