ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) BC-9107

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) BC-9107

สารบัญ

Øความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

Øแผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560

Øการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

Øการจัดทำแผนงาน/โครงการ

Øการเขียนแผนงาน/โครงการ

Øการวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)

Øการขับเคลื่อนและการพัฒนา

Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)

Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

          êเจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

          êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

          êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

          êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

          êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.

Øความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ความรู้

เกี่ยวกับสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป

          êเจาะข้อสอบ ความรู้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน

Øการสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พร้อมแนวข้อสอบ                               

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.