ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ BC-9312

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ BC-9312

 

 

สารบัญ

#ความเป็นมา วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง 1

* เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม       (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1. 6

* เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2. 36

*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 61

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 81

#พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 89

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 103

#การบริหารจัดการ 107

#การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ NPM 115

# การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 128

#การบริหารทั่วไป 139

#การจัดทำและบริหารงบประมาณ 162

#การพัฒนาระบบบริหาร 186

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 191

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.