ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ออกใหม่ ปี 2561

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ออกใหม่ ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                  

*การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐ

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี good governance

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

*การจัดการองค์การ

*การประสานงาน

*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.