ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-2962 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการพัฒนาชุมชน

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

พิชิตข้อสอบ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
          กรมการพัฒนาชุมชน
ออกใหม่ปี 57 ตรงแนวแน่นอน

จัดทำโดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านพัฒนาชุมชน เจาะตรงประเด็น ข้อมูลใหม่ ๆ สด ๆ ทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบ


ประกอบด้วย

     —  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น การการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน  นโยบายของรัฐ บาล    ยุทธศาสตร์นโยบายกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

       ขอบเขต

      ส่วนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการ
        –   หลักการ ทฤษฎี วิธีการ ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
 
         –  วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร
–  เจาะประเด็นสำคัญ
–  OTOP กองทุนแม่ของแผ่นดิน
         –  ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช 2ค)
–  แผนชุมชน
        –  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
–  ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน  และอื่น ๆ
–  งานอาสาพัฒนาชุมชนและงานพัฒนาสตรี
–  ศูนย์เรียนรู้ชุมชน/กองทุนแม่ของแผ่นดิน
–  ประชาคมอาเซียน

ส่วนที่ 2  เจาะข้อสอบภาคสนาม
         –  ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีการ ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
– ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
2.1  ข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
   2.2  ข้อสอบพรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3  ข้อสอบ พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2.4  ข้อสอบ พรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ.2539
           2.5  ข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบั้ติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
2.6  ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
           2.7  ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิการบ้านเมืองที่่ีดี พ.ศ. 2546
2.8  ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540
           2.9  ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
2.10  ข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        –  ข้อสอบนโยบายของรัฐบาล
–  ข้อสอบยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
–  ข้อสอบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมขน
–  ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
–  ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส พ.ศ.2557

ส่วนที่ 3  เจาะประเด็นข้อสอบภาคสนาม

 –  นโยบาย รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน รัฐธรรมนูญ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ ฯลฯ
–  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ

    

    ราคา พิเศษ 260 บาท

   จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
                      
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.