ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3105 คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (กรมบังคับคดี)

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
                กรมบังคับคดี

                 เป็นการเจาะข้อสอบพร้อมคำอธิบาย

ประกอบด้วย

–  ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับดคี วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่่่

   —  เจาะข้อสอบกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
— เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
— เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
— เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

      –ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ

เจาะข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 2 ชุด
— เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลช่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
— เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
— เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  2 ชุด
— เจาะข้อสอบ  พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546

 

     จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center

     ราคา พิเศษ 250 บาท

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.