ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปช. 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7

พ.ศ. 2550 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

-เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

-เจาะข้อสอบ งานธุรการ 

-เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ 

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

##ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

-แนวข้อสอบ Microsoft Word 

-แนวข้อสอบ Microsoft Excel 

-แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint 

-เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป 

-เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.