ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-199 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริหารทั่วไปปฏิบัติงาน (ป.ป.ช.)

200.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
-ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

    
    ราคา พิเศษ 200 บาท

   จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
                      
สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.