ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-2734 คู่มือ+ข้อสอบ นิติกร กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

240.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบ
นิติกร

กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

มีทั้งเนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบ

  ประกอบด้วย

         1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
2 ยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม
3 พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิิ่มเติม
4. ข้อบังคับคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวย การและพนักงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
–  เจาะแนวข้อสอบ
         5 สรุปและเจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านการคำนวณและเหตุผล
–  อนุกรม
–  อุปมา-อุปไมย
–  เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
–  เงื่อนไจทางภาษา
–  การอ่านข้อมูลจากตารางและกราฟ
–  คณิตศาสตร์ทั่วไป
       6 ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทย
–  ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 1
– ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่   2
– ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่  3
–  การอ่านและทำความเข้าใจบทความ
–  การเลือกใช้คำ – กลุ่มคำ
–  แนวข้อสอบพร้อมคำเฉลย
       7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Microsoft Office พร้อมเจาะแนวข้อสอบ


 9 เจาะแนวข้อสอบกฎหมายอาญา 100 ข้อ
10 เจาะแนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 100 ข้อ
11 เจาะแนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 100 ข้อ
12 เจาะแนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 100 ข้อ
13 เจาะแนวข้อสอบพรบ. ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน 2534 51 ข้อ
14  เจาะแนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
15  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
16  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
       
     
ราคา    240 บาท

   จัดทำโดย…….สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.