ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-2931คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

      เนื้อหาประกอบด้วย

    ส่วนที่่ 1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่่

      –  ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
–  เจาะข้อสอบ
–  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ
–  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
–  พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
–  พ.ร.บ. นโยบายการท่องเที่ยวแห่ชาติ พ.ศ. 2551
–  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
–  ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่อง กำหนดและเปลี่ยนแปลงเขตท่องที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตามกฎ กระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3)
–  สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555  – 2559)
–  แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 -2559)
–  แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ 2555-2559
–  แนวนโยบายแห่งรัฐ นโยบายของรัฐบาล
–  การจ้ดทำแผนและบริหารแผน นโยบาย โครงการ
–  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา วิเคราะห์สถานการณ์เชิงเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสนับสนุนการวางแผนนโนบายและการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติด้านการท่อง เที่ยวและกีฬา
–  ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2557 – 2559

ส่วนที่ 2  ความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

     –  เจาะข้อสอบหลักไวยากรณ์ (Structure)
–  เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)
–  เจาะแนวข้อสอบการสนทนา (Conversation)
–  เจาะแนวข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

ราคา พิเศษ 260 บาท

   จัดทำโดย…….จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.