loader-image

BC-2931คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

      เนื้อหาประกอบด้วย

    ส่วนที่่ 1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่่

      –  ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
–  เจาะข้อสอบ
–  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ
–  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
–  พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
–  พ.ร.บ. นโยบายการท่องเที่ยวแห่ชาติ พ.ศ. 2551
–  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
–  ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่อง กำหนดและเปลี่ยนแปลงเขตท่องที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตามกฎ กระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3)
–  สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555  – 2559)
–  แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 -2559)
–  แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ 2555-2559
–  แนวนโยบายแห่งรัฐ นโยบายของรัฐบาล
–  การจ้ดทำแผนและบริหารแผน นโยบาย โครงการ
–  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา วิเคราะห์สถานการณ์เชิงเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสนับสนุนการวางแผนนโนบายและการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติด้านการท่อง เที่ยวและกีฬา
–  ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2557 – 2559

ส่วนที่ 2  ความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

     –  เจาะข้อสอบหลักไวยากรณ์ (Structure)
–  เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)
–  เจาะแนวข้อสอบการสนทนา (Conversation)
–  เจาะแนวข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

ราคา พิเศษ 260 บาท

   จัดทำโดย…….จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.