loader-image

BC-1121 นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

200.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
นักทรัพยากรบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
– เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
– เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
2. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
– เจาะแนวข้อสอบ
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
– เจาะแนวข้อสอบ
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– เจาะแนวข้อสอบ
5แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11)
พ.ศ.2555-2559
– เจาะแนวข้อสอบ
6ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
– เจาะแนวข้อสอบ
7 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา

– หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
– การวางแผนและบริหารโครงการ
– กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
– กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และเจาะแนวข้อสอบ
– พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (วิปกครอง)
– พรบ.ความรบผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2551
– การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
– เจาะข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– เจาะข้อสอบแนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคล

ราคา 200 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.