ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4188 คู่มือ + ข้อสอบ รองสารวัตร วิชาการบริหารงานตำรวจ

280.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบรองสารวัตร
ทำหน้าที่่อาจารย์
   ภาควิชาการบริหาร  
งานตำรวจ

ชัั้นสัญญาบัตร
     
       ประกอบด้วย

     –  สรุปสาระสำคัญองค์การสมัยใหม่ (Modern Organization)
– สรุปสาระสำคัญการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
และการประเมินศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)
– สรุปสาระสำคัญระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
– สรุปสาระสำคัญทฤษำีการจัดการภาครัฐ (Public Administration Theory)
– สรุปสาระสำคัญนโยบายสาธารณะ (Public Policy & Planning)
– สรุปสาระสำคัญการจัดการและการประเมินผลโครงการ
(Management & Evaluation Project)
– การวิเคราะห์ทางการเงินและงบประมาณ (Financial & Budgetary Analysis)
– ระบบเศรษฐกิจไทย

– เจาะข้อสอบ ถาม-ตอบ สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับประเด็นที่ควรจดจำ
– สรุปประเด็นแนวข้อสอบถาม-ตอบ เพิ่มเติม
– แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดที่่ 1
– แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดที่่ 2
– แนวขอสอบภาคสนาม ชุดที่่ 3

ความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา
    

–  เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่ 1
     – เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่   2
     – เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่  3
     – เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่   4
     – เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่   5
     – เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา ชุดที่   6
     –  เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
–  เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง
–  เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
  เจาะแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้านโครงสร้าง (Structure) คำศัพท์ (Vocabulary), การสนทนา (conversation), การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)


 ราคา พิเศษ 280 บาท

จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.