ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4775 คู่มือสอบนายร้อยตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน

320.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

เจาะข้อสอบนายรัอยตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร
สายอำนวยการและ
สนับสนุน

             ภายในเล่มเจาะข้อสอบทั้งเล่ม ออกใหม่ในปี 59
พร้อมคำเฉลยอธิบาย

ประกอบด้วย

  

   –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที 54  งานสารบรรณ 2556 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2548

   –  เจาะข้อสอบภาษาไทย
–  เจาะข้อสอบทักษะงานอำนวยการ

–  เจาะแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
–  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

    –  เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน  ชุดที่  1
– เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน ชุดที่  2
         –  ข้อสอบ MS-Word
–  ข้อสอบ MS-Excel
–  ข้อสอบ MS-PPT
–  ข้อสอบ  INTERNET
–  ข้อสอบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสนเทศ

–  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
–  เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรณของตำรวจ

–  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 –  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ

 ราคา พิเศษ 320  บาท

จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.