BC-3051 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
กรมสรรพากร
                 ออกใหม่ปี 57

    ในเล่มมีทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสอบและเจาะแนวข้อสอบท้ายเล่ม

ประกอบด้วย

     –  ประวัติการจัดต้งและแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพากร
     – วิสัยทัศน์   ค่านิยม กรมสรรพากร
     –  ประวัติความเป็นมาของสรรพากร
     –  ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
         –  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
–  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
–  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
–  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
–  ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
–  อากรแสตมป์
–  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
–  สิทธและหน้าที่ผู้เสียภาษี
–  การอุทธรณ์ภาษีอากร
  –  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ
         –  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
– เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่ 3
     –  แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ
–  แนวข้อสอบ สารบรรณ
–  แนวข้อสอบ งานธุรการ
–  แนวข้อสอบ งานพัสดุ


ราคา พิเศษ 250 บาท

   

จัดทำโดย……….สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.