BC-298 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
  ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
 
     


  ประกอบด้วย
   
  ⊕ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
› ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์และเหตุผล
ความสามารถทางด้านภาษา
› ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
⊕ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
› ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ
เบื่อ งต้น พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงาน พ.ร.บ.อนุรักษ์พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน หลักการบริหารที่ดี การจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับการ ตลาดเบื้องต้น
    ราคา พิเศษ 250 บาท


      จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.