ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร

เตรียมสอบท้องถิ่น 2563 ให้ อปท.ยืนยันอัตราและตำแหน่งว่าง

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เตรียมสอบท้องถิ่น 2563 ให้ อปท.ยืนยันอัตราและตำแหน่งว่าง

ลิงค์: https://ehenx.com/11370/ หรือ
เรื่อง:


เตรียมสอบท้องถิ่น เริ่มสำรวจอัตราและตำแหน่งว่างแล้ว

ให้ อปท.ยืนยันตำแหน่งและอัตราว่าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว 4 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่อง ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียดดังนี้

ตามที่สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. มีหนัสือ ที่ มท 0809.3/ว24 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จังหวัดรายงานตำแหน่งว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องิ่นในตำแหน่งที่ว่าง และจังหวัดได้รายงานตำแหน่งว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ว่าง นั้น

สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันของ กสถ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1. ให้จังหวัดได้ตรวจสอบตำแหน่งว่างและยืนยันการร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบอีกครั้งตามบัญชีตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่างตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ และส่งคืนให้สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 2 ต.ค. 63 โดยหากจะยกเลิกการร้องขอตำแหน่งใดเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 40 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอ ก.จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี ยุบตำแหน่งดังกล่าวเพื่อไม่ให้มีค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

2. ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง่สวนท้องถิ่นที่ส่งคำร้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน และแจ้งคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้วแต่กรณี รอการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เท่านั้น

3. ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งคำร้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน ตั้งงบประมาณรายจ่ายในรายการเงินเดือน เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ร้องขอหรือส่งคำร้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ไฟล์แนบ 1 | 2 |

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.