ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร

สถ. ขอความร่วมมือ ขรก.ท้องถิ่นไม่ข้องเกี่ยวกับการติว-ขายหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สถ. ขอความร่วมมือ ขรก.ท้องถิ่นไม่ข้องเกี่ยวกับการติว-ขายหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://ehenx.com/11476/ หรือ
เรื่อง:


สถ. ขอความร่วมมือ ขรก.ท้องถิ่นไม่ข้องเกี่ยวกับการติว-ขายหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น

ที่ มท 0809.6/ว 3114 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือในการสรรหาและสอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ให้ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บรหารองค์การบริหารส่วนวจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา และให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนวท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการสรรหาตำแหน่งแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา และการดำเนินการสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีระบบคุณธรรม ความเสมอภาค เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งข้อบังคับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2552 ตลอดจนเป็นการผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการ ในการดำรงตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเป็นกลาง โปร่งใส จึงขอความร่วมมือข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกระดับไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการจัดกวดวิชาหรือสถาบันกวดวิชา หรือรับจ้างเป็นครูสอนพิเศษ (Tutor) ในสถาบันกวดวิชาต่างๆ และมไ่จัดทำเอกสารหรือคู่มือเตรียมตัวสอบหรือกวดวิชา ทั้งนี้ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลถึงความเป็นกลางและภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อข้ารากชารในสังกักดกรมส่งเสรวิมการปกครองท้องถิ่นโดยรวม รวมถึงผลกระทบต่อกระบวนการสรรหาตำแหน่งสายานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา และการสอบแข่งขันพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามและทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการละเว้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบต่อไป

นายประยูร รัตนเสรีย์
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.