ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร

กทม.กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ กทม. ครั้งที่ 1/2563

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กทม.กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ กทม. ครั้งที่ 1/2563

ลิงค์: https://ehenx.com/11578/ หรือ
เรื่อง:


กทม.กำหนดวันเวลาสถานที่สอบ

กทม.เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

ตามที่สนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ได้มีประกาศลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขช้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 และประกาศลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ชะลอการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครัั้งที่ 1/2563 เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) นั้น

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เริ่มคลี่คลายและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 มติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า่ราชการกรุงเทพมหานครสามัญในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแนห่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตการ จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเ็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ดังนี้

ก. วัน เวลา และสถานที่สอบ

1. ผู้สมัครสอบที่เป็นผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานคร ่และหรือเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของำสนักงาน ก.พ. ไม่ต้องเข้าสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานคร ให้เข้าสอบเฉพาะภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

ผู้สมัครสอบที่ไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานคร และไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ต้องเข้าสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

ผู้สมัครสอบที่ไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานคร และไม่ได้เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ต้องเข้าสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานครก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ดังนั้น ผู้ที่ขาดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเพทมหานคร จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

2.1 การสอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) สอบในวันอาทิตย์ท่ 25 ตุลาคม 2563

2.1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
 • เวลา 09.00-11.00 น. : วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
 • เวลา 11.10-12.00 น. : วิชาภาษาอังกฤษ
 • สถานที่สอบ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
2.1.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
 • เวลา 13.30-16.30 น. สอบทุกตำแหน่ง ยกเว้น ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)
 • เวลา 13.30-15.00 น. สอบเฉพาะ ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)
 • สถานที่สอบ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

2.2 การสอบปฏิบัติ

2.2.1 ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานและมัณฑนากรปฏิบัติการ
 • สอบพร้อมการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
 • 2.2.2 ตำแหน่งอื่นๆ ดังนี้
 1. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
 2. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 3. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ
 4. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 5. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
 6. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)
 • วันสอบ : วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563
 • เวลา : 07.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการทดสอบ
 • สถานที่สอบ : ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ถนนเทศบางรังรักษ์ใต้ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

3. สำนักงาน ก.ก. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th ผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบปฏิบัติ ให้เข้าสอบตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังกล่าวข้างต้น

ไฟล์แนบ 1 | เว็บไซต์แหล่งที่มา

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.