ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ย. -14 พ.ย. 2563 รวม 49 อัตรา,

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 พ.ย. -14 พ.ย. 2563 รวม 49 อัตรา,

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประสงคํจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกวรทั่วไป ฉะนั้น อาสัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วธืการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพ้นธ์ ๒๕๕๔ จ้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชี่อตำแหน่ง และอัตราว่างครั้งแรก จำนวน ๔๙ อัตรา
(๑) นักอัดการงานทั่วไป อัตราว่าง ๓ อัตรา
(๒) นักวิชาการเงินและบัญชี อัดราว่าง ๒ อัตรา
(๓) นักวิชาการอุตสาหกรรม อัตราว่าง ๒๙ อัตรา
(๔) นักวิชาการพัสดุ อัตราว่าง ๓ อัตรา
(๕) นิติกร อัตราว่าง ๘ อัตรา
(๖) วิศวกร อัตราว่าง ๑ อัตร่า
(๗) เอัาหนัาที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง ๒ อัตรา
(๘) นักวิเทศสัมพันธ์ อัตราว่าง ๑ อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ปฏิบัติงานที่:

๑. กองพัฒนาดิจิท้ลอุตสาหกรรม    จำนวน ๑ อัตรา
๒. กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน    จำนวน ๑ อัตรา
๓. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ อัตรา


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ปฏิบัติงานที่:

๑. สำนักงานเลขานุการกรม    จำนวน ๑ อัตรา
๒. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ จังหวัดชลบุรี    จำนวน ๑ อัตรา


นักวิชาการอุตสาหกรรม

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 29 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ปฏิบัติงานที่:

๑. สำนักงานเลขานุการกรม
๒. กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
๓. กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
๔. กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๕. กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
๖. กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๗. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๘. กองโลจิสติกส์
๙. กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
๑๐. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓ จังหวัดพิจิตร
๑๑. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ จังหวัดอุดรธานี
๑๒. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕ จังหวัดขอนแก่น
๑๓. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ จังหวัดนครราชสีมา


นักวิชาการพัสดุ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ปฏิบัติงานที่:

๑. สำนักงานเลขานุการกรม    จำนวน ๑ อัตรา
๒. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน    จำนวน ๑ อัตรา
๓. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ จังหวัดชลบุรี    จำนวน ๑ อัตรา


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ปฏิบัติงานที่:

๑. สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา
๒. กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา
๓. กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา
๔. กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา
๕. กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน จำนวน ๑ อัตรา
๖. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ อัตรา
๗. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ อัตรา
๘. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ อัตรา


วิศวกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ปฏิบัติงานที่: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่    จำนวน ๑ อัตรา


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ปฏิบัติงานที่: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๒ อัตรา


นักวิเทศสัมพันธ์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ปฏิบัติงานที่: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการอุตสาหกรรม,นักวิชาการพัสดุ,นิติกร,วิศวกร,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 49
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. – 14 พ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.