ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-8 ธ.ค. 2563 รวม 400 อัตรา,

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/11908/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท อัตราเงินเดือน: 15,000- อัตราว่าง: 400 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ธ.ค. 2563 **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563 ด้วยธนาคารจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงาน ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2563 จากบุคคลภายนอก/ พนักงานระดับ 2 – 3/ ผู้ช่วยพนักงาน สัญญาจ้างประเภทที่ 1/ ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) โดยวิธีการ สรรหาคัดเลือก มีรายละเอียดดังน

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานพัฒนาธุรกิจ อัตราว่าง : 400 อัตรา 2. ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ จำนวนความต้องการประมาณ 400 อัตรา

 • เป็นเพศชาย 270 อัตรา
 • เพศหญิง 130 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท 10.    อัตราเงินเดือน 10.1    บุคคลภายนอก ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนขั้นต้น ของพนักงานระคับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถัวน) 10.2    พนักงานระดับ 2 – 3 กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรทาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนขั้นต้น ของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพ้นบาทถัวน) หากปัจจุบันได้รับอัตราเงินเดือน เกินอัตราขั้นต้น ให้!ด้รับเงินเดือนเดิม 10.3    ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนขั้นต้น ของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากปัจจุบันผู้ผ่านเกณฑ์ การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือน สงกว่า อัตราเงินเดือนขั้นด้นของพนักงานระดับ 4 ธนาคารจะให้ได้รับเงินเดือน โดยเทียบเคียงตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ช่วยพนักงานที่เปลี่ยนตำแหน่งและหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง ผู้ช่วยพนักงานเป็นพนักงาน กรณีสอบได้ในตำแหน่งที่ไม่ตรงกับตำแหน่งปัจจุบัน ธนาคารพิจารณาค่าประสบการณ์ การทำงานในธนาคารเพื่อจ่ายเป็นอัตราเงินเพิ่มเดิมร้อยละ 6 ต่อปี ไดัIม่เกิน 3 ปี (ไม่เกินร้อยละ 18) ของอัตรา เงินเดือนขั้นต้นของพนักงานระดับ 4 แตไม่เกินเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานพัฒนาธุรกิจ 3.    คุณสมบัติทั่วไป 3.1    เพศ ชาย/หญิง 3.2    มีสัญชาติไทย 3.3    เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบรืสุทธึ๋ใจ 3.4    เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมนูรณ์แข็งแรง 3.5    ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตพินเฟิอน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่ร้งเกียจ แก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้ท้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ใด้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลีอดทุกชนิด โรคหัวใจ ชิ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาบ 3.6    ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดี 3.7    ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นท้นคัว 3.8    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทพ่เองออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราขการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น 3.9    ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดทึ๋Iด้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 3.10    ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 3.11    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 3.12    ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงานหรือพนักงานธ.ก.ส.มาก่อน 3.13    ปัจจุบันไม่ดำรงตำแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป 4.    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – บุคคลภายนอก 4.1 บุคคลภายนอก 4.1.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบุรณ์ (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563) 4.1.2 ด้องสำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที 8 ธันวาคม 2563) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียง ตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (http://e-accreditation.ocsc.go.th) และให้ยิดถึอคำวินิจฉัย ชองธนาคารเป็นที่สิ้นสุด 4.1.3 สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตริขึ้นไป (ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563) 4.1.4 เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง wvw.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ผู้สมัครไม่ต้องแนบผลการสอบ ภาค ก ในระบบรับสมัคร) 4.1.5 ต้องมีโบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ชื่งยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธึ๋สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถีอว่าเป็น ผู้โม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน –    พนักงาบระดับ 2 – 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 –    ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 –    ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจัางประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานพัฒนาธุรกิจ 1. หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (การขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า วิเคราะห์วงเงินกู้ ตรวจสอบและจัดทำหลักประกันเงินกู้ การจำนอง การไถ่ถอน-จำนอง และนิติกรรมอื่นๆ) ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการหนี้ ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ จัดทำสัญญาการรับใช้หนี้ รวบรวม และจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้) ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาลูกค้า และนโยบายรัฐตามที่ได้รับ มอบหมาย ติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อทุจริต ของสถาบันเกษตรกร รายงานผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ

วิชาที่สอบ

พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7.    การสอบดัดเลือก – บุคคลภายบอก กำหนดให้ผู้สมัครเช้ารับการสอบ ดังนี้ 7.1    การสอบช้อเขียน กำหนดสอบข้อเขียนในวับอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 7.1.1 วิชาความละเอียดแม่นยำ (50 คะแนน) 7.1.2 วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) (ขอบเขตเนื้อหาการสอบตามเอกสารแนบ) 7.2    สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (50 คะแนน) 7.3    ทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) –    พนักงานระดับ 2 – 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 –    ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 –    ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 8.  การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ – บุคคลภายนอก 8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนตามเกณฑ์แต่ละวิชา ดังนี้ 1) วิชาความละเอียดแม่นยำ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และจะไม่มีการลดหย่อน เกณฑ์คะแนน 2) วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่ตากว่าร้อยละ 60 แต่หากมีผู้ผ่านเกณฑ์ การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ การวัดผลที่ธนาคารยอมรับได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคะแนนสอบให้เฉพาะผู้ที่ฝนเลขประจำตัวสอบถูกต้อง และปฏิบัติตามคำชี้แจงที่ธนาคารกำหนดไว้ในแบบทดสอบเท่านั้น 8.2    การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 เพื่อไหธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และให้ผู้เข้ารับ การสอบสัมภาษณ์ได้แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบ้ติงาน 8.3    การทดสอบบุคลิกภาพ ไม่มีผลคะแนน แต่มีการพิจารณาผลผ่าน/ไม่ผ่าน โดยธนาคาร จะทดสอบบุคลิกภาพของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ในวันเดียวกันกับวันที่สอบสัมภาษณ์ และจะนำผลการทดสอบ บุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการสรรหาคัดเลือก – พนักงานระดับ 2 – 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 –    ผู้ช่วยพนักงาบสัญญาจ้างประเกทที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 –    ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และ^กจ้างบรันัหรับจ้าง (Contract Out) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 9.    การประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก (ประกาศรวมบัญชีเดียวกันทั้งหมด) 9.1    ธนาคารกำหนดประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เรียงสำดับ ตามเลขประจำตัวสอบ 9.2    ประกาศรายชิ่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผลคะแนนรวม การลอบข้อเขียน 150 คะแนน (วิชาความละเอียดแม่นยำ และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง) รวมกับคะแนน ลอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน รวมเป็นคะแนนรวมทั้งหมด 200 คะแนน (ยกเว้น ผู้สมัครจากพนักงานระดับ 2 – 3 จะพิจารณาคะแนนรวมการสอบข้อเขียนจากวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งเพียงวิชาเดียว โดยให้น้ำหนักคะแนน เทียบเท่า 150 คะแนน) กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์โต้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดลำดับ โดยใช้ปัจจัยในการ เรียงลำดับทีละปัจจัย ดังนี้

 • ปัจจัยที่ 1 คะแนนสอบสัมภาษณ์
 • ปัจจัยที่ 2 คะแนนรวมการสอบข้อเขียน
 • ปัจจัยที่ 3 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • ปัจจัยที่4 เลขประจำตัวสอบ

ทั้งนี้หากธนาคารพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์ในลำดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันทุกปัจจัย ธนาคารกำหนดให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด โดยใข้เลขประจำตัวสอบเป็นปัจจัยในการเรียงลำดับก่อนหลัง และธนาคารขอสงวนสิทธในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเพื่มเดิมจากจำนวนความต้องการ 11.    เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน 11.1    ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรทาคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่ธนาคารกำหนด ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนดไว้ จะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็น พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 และจะดัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการ จ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแมใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น พนักงานระดับ 2-3 และผู้ช่วยพนักงาน สัญญาจ้างประเภทที่ 1 จะต้องกลับไปปฏิบัติงานตำแหน่งเดิม) 11.2    ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเรียงลำดับตามอัตราว่าง หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก ไม่พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในสนจ./ส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น จะถือว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งในครั้งนี้และจะนำไปต่อทัายบัญชี(ได้เพียงครั้งเดียว)โดยธนาคารจะพิจารณา บรรจุแต่งตั้งบัญชีสำรองครั้งต่อไป และหากถึงลำดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชั1ม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงาน ในส่วนงานที่มีอัตราว่างขณะนั้นให้ถือว่าสละสิทธึ๋และธนาคารจะตัดลิทธึ๋ออกจากบัญชีสำรองและจะแต่งตั้ง ผู้ผ่านเกณฑ์ๆ ลำดับลัดไป 11.3    ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การทำหนังสือคํ้าประกัน สืบประว้ติตามที่ธนาคารกำหนด แสดงเอกสารข้อมูลเครดิตบูโร เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กัยืมเพื่อ การศึกษา กยศ. / กรอ. (ถ้ามี) พร้อมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 แท่ง พ.ร.บ.คุณสมบัติ มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 (ยกเว้น พนักงานระดับ 2-3 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ) หากไม่ผ่านตามเงื่อนไขดังกล่าวจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแมใด ๆ ทั้งสิ้น 11.4    ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะต้องสามารถไปปฏิบัติงานตามเวลาที่ส่วนงานกำหนด โดยต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น ๆ ในลังกัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานไม่นัอยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ หากได้รับการเรียกตัว ปฏิบัติงานประจำสาขาที่มีเวลาทำการนอกเหนือเวลาทำการปกติของธนาคาร (เวลา 8.30 – 16.30 น.) ผู้ที่ได้รับการ แต่งตั้งต้องยอมรับเงื่อนไขการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยไม่มีข้อแมใด ๆ ทั้งสิ้น 11.5    กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตำแหน่งที่ธนาคารกำหนดมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธึ๋เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีสำรองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทีเหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาและเรียกตัว ผู้ผ่านเกณฑ์ตามตำแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลำดับ 11.6    ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้ง โดยสามารถเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือผลการพิจารณาของธนาคารเป็นที่สุด ไม่สามารถนำมาโด้แย้งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น 11.7    กรณีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรทาและคัดเลือกเป็นประเภทพนักงานระดับ 2-3 และผู้ช่วย พนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ด้องมีคุณสมปติที่จะได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้ 11.7.1 ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีผลลงโทษทางวินัย ตามคำสั่งธนาคารถึงวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 11.7.2 ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบข้อเท็จจริง สอบสวนหรือมีมูลเหตุที่อาจเกี่ยวกับ เรื่องที่จะสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัยในช่วงเวลาพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ธนาคารจะชะลอการแต่งตั้งจนกว่าจะพ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ 11.7.1 หรือ จนกระทั่งไม่ปรากฎความผิดตามข้อ 11.7.2 12.    เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน – บุคคลภายนอก และผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) กำหนดให้มีการทดลองปฏิปติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการประเมิน การทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน ต้องมีผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิปติงานไม่ตํ่ากว่ารัอยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นด้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏีน้ติงานเพิมเติมอีก 90 วัน และจะประเมินผลการทดลองปฏิบ้ติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์!ดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่ารัอยละ 80 จะพิจารณาบรรจแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิน์ติงานเป็นด้นไปหากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลอง ปฏิปติงานเป็นครังที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างท้นที โดยไม่มีข้อแมใด ๆ –    พนักงานระดับ 2 – 3 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในดำแหนุ่งรักษาการพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 เมื่อรักษาการครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินขีดความสามารถหลักและประเมินพฤติกรรม โดยผู้ผ่านเกณฑ์ ต้องมีผลการประเมินตามที่ธนาคารกำหนดไม่ตากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ให้มีผลตั้งแต่วันที่รักษาการเป็นด้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ คือมีผลการประเมินนัอยกว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะ พิจารณาให้รักษาการในตำแหน่งเพิ่มอีก 90 วัน และจะประเมินใหม่อีกครั้ง หากผ่านเกณฑ์จะบรรจุแต่งตั้งให้เป็น พนักงานระดับ 4 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ให้รักษาการเป็นต้นไป แต่หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งที่ 2 ธนาคาร จะไม่พิจารณาแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 4 และให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม –    ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 กำหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการ ประเมินการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน ต้องมีผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นด้นไป กรณีโม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเดิมอีก 90 วัน และจะประเมินผลการทดลองปฏิน้ติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ตากว่าร้อยละ 80 จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ไห้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลอง ปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะให้กลับไปปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ตามเดิม นับตั้งแต่วันที่ ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานในครั้งที่ 2 และธนาคารจะพิจารณาให้ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่นตามสิทธึ๋ที่เคยได้รับ เมื่อครั้งเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ก่อนได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจากบัญชีสำรองที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 5.    การสมัครและการชำระเงิน – บุคคลภายนอก 5.1 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบ้ติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลีอกสายงานที่สนใจ ตำแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราขการ สำหรับผู้ที่เคยฝากประว้ติไว้โนคลังข้อมูลผู้สมัครแล้วให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตำแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” เพียงตำแหน่งเดียว เท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบ้ตของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6 5.2 ผู้ฝากประว้ติที่เลือกตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม การสอบ 300 บาท (สามรัอยบาทถ้วน) และต้องตรวจสอบคุณสมบ้ติของตนเองให้ถูกต้องก่อนไปชำระเงิน โดยพิมพ์ เอกลารแบบชำระค่าธรรมเนียมการลอบในกระดาษ A4 ที่เว็บไซต์ http;//www.ibaacapplicant61.com ตั้งแต่วับที่ 14 ธันวาคม 2563 โดยไปยื่นชำระเงินที่ ธ.ก.ส. หกสาขา ในเวลาทำการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 14 – 21 ธันวาคม 2563 เท่านั้น ผู้ฝากประว้ติที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคัดเลือกเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ป็บัญชี 2563 และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ www.ibaacapplicant61.com ภายใน 2 วันท่าการหลังจากการชำระเงิน ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมมูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการลอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น – พนักงานระดับ 2 – 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 –    ผู้ช่วยพนักงานสัญญาข้างประเภทที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 –    ผูช่วยพนักงาบสัญญาข้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับข้าง (Contract Out) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 6.    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋สอบข้อเขียน – บุคคลภายนอก 6.1 ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ธนาคารจะตรวจคุณสมบัดของผู้สมัครสอบ เฉพาะอายุของผู้ลมัคร และผลการลอบ ภาค ก เห่านั้น ส่วนคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา และใบข้บชื่ ธนาคารจะดำเนินการตรวจคุณสมบัติและเอกลารด่าง ๆ ของผู้ลมัคร ภายในวับที่สอบสัมภาษณ์ ดังนั้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศธนาคาร รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น โดยจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธึ๋สอบทุกขั้นตอนหรือในกรณีที่ดำเนิน การจ้างแลัว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ชิ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้ 6.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบข้อเขียนพร้อมทั้งสถานที่สอบ ประมาณวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทาง http://www.baac.or.th > ติดต่อ ธ.ก.ส. > สมัครงาน ชิ่งธนาคาร กำหนดให้มีการสอบภายในพึ้นที่กรุงเทพมหานคร และธนาคารขอสงวนสิทธ(นการจัดห้องสอบตามที่ธนาคาร เห็นสมควร ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่สมัครตามขั้นตอนของธนาคารแล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 ภายไนวับที่ 28 ธันวาคม 2563 พร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาทาง E-mail: recruit_hr@baac.or.th หากเกินกำหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอผู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเดิมได้(นภายหลัง –    พนักงานระต้น 2 – 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 –    ผู้ช่วยพนักงาบสัญญาจัางประเภทที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 –    ผู้ช่วยพนักงาบสัญญาจัางประ-เภทที่ 2 และถูกจัางบรันัหรับจัาง (Contract Out) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3


พนักงาบระดับ 2 – 3 4.    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – พนักงานระดับ 2-3 4.1    ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานระดับ 2-3 ปฏิบัติงานธนาคารติดต่อกันมาแล้ว ไม่นัอยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563) 4.2    ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ นาชุมชนและลังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียง ตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (http://e-accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือคำวินิจฉัย ชองธนาคารเป็นที่สิ้นสุด 4.3    ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ชื่งยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธึ๋สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน 5.    การสมัครและการชำระเงิน – พนักงานระดับ 2-3 (ไม่ต้องชำระเงิน) ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบ้ติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถบันทึกข้อมูล การสมัครผ่านระบบการรับสมัครบุคคลภายในได้ที่ http://baacnet/express >ทางด่วนข้อมูล>ระบบการจัดการ บุคลากร>ระบบงานรับสมัครบุคคลภายไน โดยเริ่มรับสมัครดั้งแด่วันที่ 23 พถศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 สามารถดูขั้นตอนการสมัครผ่านทางระบบโดยมีรายละเอียดตาม http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาศสรรหา และคััดเลือก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัครดำแหน่งพนักงานพัฒนาธูรกิจ ระดับ 4″ ผู้สมัครต้องบันทึกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกข้อมูลจนสำเร็จ ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัคร ลบข้อมูลใบสมัคร ได้จนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครเท่านั้น ธนาคารจะ ไม่อนุณาดให้แก้ไจเพิ่มเติมหลังวันสิ้นสุดการรับสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการสมัคร และเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันในการสมัคร โดยไม่ต้องส่งหลักจานการสมัคร มาที่ ฝทบ. กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบ้ตของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรทาและคัดเลือก โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 6.    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋สอบข้อเขียน – พนักงานระดับ 2 – 3 6.1    ในการประกาศรายชื่อผู้มีลืหธสอบข้อเขียน ธนาคารจะตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครอบ สเฉพาะอายงานจองผู้สมัคร เห่าบั้น ส่วนคุณสมบัติต้านวพิการติกษา และใบขับชื่ ธนาคารจะตำเนิบการตรวจ คุณสมบัติและเอกลารด่าง ๆ ของผู้ลมัศร ภายในวับสอบสัมภาษณ์ ดังบั้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศธนาคาร รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม ความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานชี่งผู้สมัครสอบนำมายื่น ไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้น โดยจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธสอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการแต่งตั้งแล้ว ธนาคารจะ ยกเลิกคำสั่ง และต้องกลับไปดำรงตำแหน่งเดิม 6.2    ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการสอบข้อเขียนพรือมทั้งสถานที่สอบ ประมาณวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทาง http://www.baacorth > ติดต่อ ธ.ก.ส. > สมัครงาน ชิ่งธนาคาร กำหนดให้มีการสอบภายในพึ้นที่กรุงเทพมหานคร และธนาคารขอสงวนสิทธิไนการจัดห้องสอบตามที่ธนาคาร เห็นสมควร ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่สมัครตามขั้นตอนของธนาคารแล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 ภายไนวับที่ 28 ธันวาคม 2563 พรัอมแนบหลักฐานการสมัครมาทาง E-mail: recruit_hr@baac.or.th หากเกินกำหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอผู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สามารถแก้ไข/เพิ่มเดิมได้ไนภายหลัง 7.    การสอบคัดเลือก – พนักงานระดับ 2-3 กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ ดังนี้ 7.1 สอบข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) (ขอบเขตเนี้อหาการสอบ ตามเอกสารแนบ) กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 7.2 สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (50 คะแนน) ทั้งนี้ ธนาคารไม่ได้กำหนดให้เป็นการปฏิบัติงานธนาคาร จึงไม่อนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่าย ตามข้อบังคับฉบับที่ 8 และถ้าประสงค์จะเดินทางก่อนหรือหลังวันสอบ จะต้องเป็นการลาส่วนตัวเท่าบั้น 8.    การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ – พนักงานระดับ 2 – 3 8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเจียนต้องได้คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ต้องได้คะแนน ไม่ตากว่าร้อยละ 60 แต่หากมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเจียนนัอยกว่าจำนวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์ คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์การวัดผลที่ธนาคารยอมรับได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคะแนนสอบให้เฉพาะผู้ที่ฝนเลขประจำต้วสอบถูกต้อง และปฏิบัติตามคำชี้แจงที่ธนาคารกำหนดไว้ในแบบทดสอบเท่านั้น 8.2 การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเจียนทุกคน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 เพื่อให้ธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และให้ผู้เข้ารับ การสอบสัมภาษณ์!ด้แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 4.    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 4.1    ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1)    ปัจจุบันปฏิบ้ติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ไม่นัอยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563) และ 2)    ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 และมีระยะเวลาการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ไม่ครบ 2 ปี สามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2/ ลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) รวมกันได้ไม่นัอยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563) 4.2    ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียง ตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (http://e-accreditation.ocsc.go.th) และให้ยิดถือคำวินิจฉัย ชองธนาคารเป็นที่สิ้นสุด 4.3    ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธึ๋สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถือว่า เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน 5.    การสมัครและการชำระเงิน – ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 (ไม่ต้องชำระเงิน) ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบ้ติครบด้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถบันทึก ข้อมูลการสมัครผ่านระบบการรับสมัครบุคคลภายในได้ที่ http://baacnet/express >ทางด่วนข้อมูล>ระบบการ จัดการบุคลากร>ระบบงานรับสมัครบุคคลภายใน โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พถศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 สามารถดูขั้นตอนการสมัครผ่านทางระบบโดยมีรายละเอียดตาม http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาคสรรหา และคัดเลีอก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4″ ผู้สมัครต้องบันทึกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และบันทึกข้อมูลจนสำเร็จ ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัคร ลบข้อมูลใบสมัคร ได้จนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครเท่านั้น ธนาคารจะ ไม่อบุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหลังวันสิ้นสุดการรับสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้สมัครห้องพิมพ์ใบสมัคร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการสมัคร และเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันในการสมัคร โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการสมัคร มาที่ ฝทน. ยกเว้น ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ที่มีอายุงานไม่ครบ 2 ปี ไห้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ประกอบการสมัคร ดังนี้ 1) กรณีรวมอายุงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 ให้แนบสำเนาหนังสือ สัญญาจ้างที่มีระยะเวลาการจ้างนับรวมกันกับอายุงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2 ปี (การจ้างเหมาทำความสะอาด ไม่ถีอเป็นการจ้างงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2) หุรีอุ 2) กรณีรวมอายุงานลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) ให้แนบหนังสือรับรอง การทำงานฉนับจริงจากบริษัทรับจ้างที่ระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการจ้าง โดยมีระยะเวลาการจ้างนับรวมกันกับอายุงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ให้ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 หี่ม่ลายุงาบไม่ครบ 2 11 จ้ดส่ง ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งถึงต้นสังกัด (สาขา/ สนจ. /สำนัก/ ฝ่าย) และให้ธุรการหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายของต้นลังกัดของผู้สมัครจัดทำสรุปรายชื่อผู้สมัครและจำนวนผู้สมัครในภาพรวมของส่วนงาน (แบบพิมพ์ 1) ที่ http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาศสรรหาและคัดเสือก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัคร ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” โดยสแกนแบบพิมพ์ 1 ส่งทางอีเมล Recruit hr@baac.or.th พร้อมนำส่ง ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งถึงกลุ่มงานสรรหาและคัดเสือก ฝทน. ภายไนวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพื่อตรวจสอบคุณสมน้ตของผู้สมัครโดยเขียนมุมชองด้านล่างขวามือว่า “ใบสมัครเพื่อเป็นพนักงาน ระดับ 4” หากเกินกำหนดจะถีอว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมนัติของผู้สมัคร ตดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 6.    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋สอบจ้อเขียน – ผู้ช่วยพนักงานสัณณาจ้างประเภทที่ 1 6.1 ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ธนาคารจะตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เฉพาะอายุงานของผู้สมัครเท่านั้น ส่วนคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา และใบขับชื่ ธนาคารจะตำเนินการตรวจ คุณสมบัดิและเอกลารด่าง ๆ ของผู้ลมัคร ภายในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนั้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศธนาคาร รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม ความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานชี่งผู้สมัครสอบนำมายื่น ไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ชาดคุณสมบ้ติไนการสมัครสอบครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้น โดยจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธสอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการแต่งตั้งแล้ว ธนาคารจะ ยกเลิกคำสั่ง และต้องกลับไปดำรงตำแหน่งเดิม 6.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการสอบข้อเขียนพร้อมทั้งสถานที่สอบ ประมาณวันที่ 24 รันวาคม 2563 ทาง http://www.baac.or.th > ติดต่อ ธ.ก.ส. > สมัครงาน ชิ่งธนาคาร กำหนดให้มีการสอบภายในพึ้นที่กรุงเทพมหานคร และธนาคารขอสงวนสิทธิในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคาร เห็นสมควร ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่สมัครตามขั้นตอนของธนาคารแล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 ภายในวับที่ 28 ธันวาคม 2563 พร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาทาง E-mail: recruit_hr@baac.or.th หากเกินกำหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สามารถแก้ไข/ เพิ่มเดิมได้ไนภายหลัง 7.    การสอบคัดเสือก – ผู้ช่วยหนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 กำหนดให้ผู้สมัครเช้ารับการสอบ ดังนี้ 7.1 การสอบข้อเขียน กำหนดสอบข้อเขียนใบวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 7.1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (100 คะแนน) ยกเว้น ผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ชองสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม,ต้องเข้ารับ การลอบวิชานี้ (ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารการสอบผ่าน ภาค ก มาที่ ฝทน. เนื่องจากธนาคารจะดำเนินการ ตรวจสอบกับระบบชอง สำนักงาน ก.พ. ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋สอบข้อเขียน) 7.1.2 วิชาความละเอียดแม่นยำ สอบทุกคน (50 คะแนน) 7.1.3 วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง สอบทุกคน (100 คะแนน) (ขอบเขตเนื้อหาการสอบข้อเขียนตามเอกสารแนบ) 7.2    สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (50 คะแนน) 7.3    ทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) ทั้งนี้ ธนาคารไม่ได้กำหนดให้เป็นการปฏิบ้ตงานธนาคาร จึงไม่อนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่าย ตามข้อบังคับฉบับที่ 8 และถ้าประสงค์จะเดินทางก่อนหรือหลังวันสอบ จะต้องเป็นการลาส่วนตัวเท่านั้น 8.    การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ – ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 8.1    ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนตามเกณฑ์แต่ละวิชา ดังนี้ 1)    วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ต้องได้คะแนนไมตากว่าร้อยละ 50 โดยจะนำมาพิจารณาผลผ่าน/ไม่ผ่าน เท่านั้น จะไม่ลดหย่อนเกณฑ์คะแนนและจะไม่นำมาคิดเป็นคะแนนรวม 2)    วิชาความละเอียดแม่นยำ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และจะไม่มีการลดหย่อน เกณฑ์คะแนน 3)    วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 แต่หากมีผู้ผ่านเกณฑ์ การสอบข้อเชียนนัอยกว่าจำนวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ การวัดผลที่ธนาคารยอมรับได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคะแนนสอบให้เฉพาะผู้ที่ฝนเลขประจำตัวสอบถูกต้อง และปฏิบัติตามคำชี้แจงที่ธนาคารกำหนดไว้ในแบบทดสอบเท่านั้น 8.2 ผู้สมัครชื่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปิชี้นไป (ไม่นับรวมอายุงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)) ที่สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปของธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด (ตามบันทึกเวียนที่ ฝทน/92517 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563) 8.3 การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 เพื่อให้ธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และให้ผู้เข้ารับ การสอบส้มภาษณ์Iด้แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน 8.4 การทดสอบบุคลิกภาพไม่มีผลคะแนนแต่มีการพิจารณาผลผ่าน/ไม่ผ่านโดยธนาคาร จะทดสอบบุคลิกภาพของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ในวันเดียวกันกับวันที่สอบสัมภาษณ์ และจะนำผลการทดสอบ บุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการสรรหาคัดเลือก 4.    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) 4.1    ต้องมีระยะเวลาการปฎิน้ติงาน ดังนี้ 1)    ปัจจุบันปฏิบ้ติงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2/ ลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) ไม่นัอยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563) และ 2)    ปัจจุบันปฏิบ้ติงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2/ ลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) ไม่ครบ 2 ปี สามารถนับระยะเวลาการปฏิบ้ติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2/ ลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out)/ ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 รวมกันได้ ไม่นัอยกว่า 2 ปี (นับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563) 4.2    ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียง ตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (http://e-accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถึอคำวินิจฉัย ชองธนาคารเป็นที่สิ้นสุด 4.3    ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธึ๋สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถึอว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบ้ติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน 5.    การสมัครและการชำระเงิน – ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) (ไม่ต้องชำระเงิน) 5.1    ผู้ที่มีคุณสมน้ติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด สามารถพิมพํใบสมัคร ที่ http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาศสรรทาและคัดเสือก” หัวข้อ “เอกสารประกอบการสมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที 23 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 5.2    ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้ 5.2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน แล้วน์าเสนอผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบคุณสมบ้ติชองผู้สมัครและลงนามรับรองภายในวับที่ 8 ธันวาคม 2563 5.2.2 หนังสือรับรองการทำงาน 1)    กรณีเป็นผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 ไท้แนบสำเนาหนังสือ สัญญาจ้างที่มึระยะเวลานับรวมกันไม่นัอยกว่า 2 ปี (เมื่อรวมได้ครบ 2 ปี แล้ว สัญญาจ้างฉบับอื่นไม่จำเป็น ต้องส่งเพื่มเติม) (การจ้างเหมาทำความสะอาด ไม่ถีอเป็นการจ้างงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2) 2)    กรณีเป็นลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) ไท้แนบหนังสือรับรองการทำงาน ฉบับจริงจากบริษัทรับจ้าง ที่ระบุวันที่เริมด้นและสิ้นสุดการจ้าง โดยมีระยะเวลาการจ้างนับรวมกันไม่นัอยกว่า 2 ปี โดยระบุตำแหน่งงานและสถานะการจ้างงานปัจจุบันที่ปฏิบัติงานในธนาคาร 5.3 ให้ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งถึงด้นสังกัด (สาขา/ สนจ./ สำนัก/ ฝ่าย) และให้ธุรการหรือผู้ท้Iด้รับมอบหมายของด้นสังกัดของผู้สมัครจัดทำสรุปรายชื่อผู้สมัคร และจำนวนผู้สมัครในภาพรวมของส่วนงาน (แบบพิมพ์ 1) ที่ http://wms2/hrm คอลัมน์ “ประกาศสรรหา และคัดเลือก” หัวช้อ “เอกสารประกอบการสมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4″ โดยสแกนแบบพิมพ์ 1 ส่งทางอีเมล Recruit hr@baac.or.th พร้อมนำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งถึงกลุ่มงานสรรหา และคัดเลือก ฝทน. ภายไนวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยเขียนมุมชองด้านล่าง ขวามีอว่า “ใบสมัครเพื่อเป็นพนักงาน ระดับ 4” หากเกินกำหนดจะถีอว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกตอง กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรทาและคัดเลือก โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋สอบข้อเขียน – ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทร้บจ้าง (Contract Out) 6.1 ในการประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ธนาคารจะตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เฉพาะอายุงานของผู้สมัคร เท่านั้น ส่วนคุณสมบัติด้านวุฒิการติกษา และใบข้บขื่ ธนาคารจะดำเนินการตรวจ คุณสมบัติและเอกสารด่าง ฯ ของผู้สมัคร ภายในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนั้น ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศธนาคาร รวมทั้งด้องกรอกรายละเอียดด่าง ๆ ให้ถูกต้องครบด้วน ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานชิ่งผู้สมัครสอบนำมา ยื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ ครั้งนี้มาตั้งแต่ด้น โดยจะดัดรายขื่อออกจากรายชิ่อผู้มีสิทธึ๋สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะ เลิกจ้าง โดยไม่มีข้อแมใด ๆ ทั้งสิ้น 6.2 ธนาคารจะประกาศรายขื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการสอบข้อเขียนพร้อมทั้งสถานที่สอบ ประมาผวับที่ 24 ธันวาคม 2563 ทาง http://www.baac.or.th > ติดต่อ ธ.ก.ส. > สมัครงาน ชิ่งธนาคาร กำหนดให้มีการสอบภายในพึ้นที่กรุงเทพมหานคร และธนาคารขอสงวนสิทธึ๋ในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคาร เห็นสมควร ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่สมัครตามขั้นตอนของธนาคารแล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 ภายไนวับที่ 28 ธันวาคม 2563 พร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาทาง E-mail: recruit_hr@baac.or.th หากเกินกำหนดจะถือว่าข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่สามารถแกัไข/เพิ่มเดิมได้ในภายหลัง 7.    การสอบคัดเลือก – ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) 7.1 การสอบข้อเขียน กำหนดสอบข้อเขียนไนวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 7.1.1 วิชาความรัดวามสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (100 คะแนน) ยกเว้น ผู้ที่สอบผ่านความรู้ดวามสามารถทั่วไป ภาค ก ชองสำนักงาน ก.พ. ดั้งแด่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่ต้องเข้ารับ การลอบวิชานี้ (ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารการสอบผ่าน ภาค ก มาที่ ฝทน. เนื่องจากธนาคารจะเป็นผู้ดำเนินการ ตรวจสอบกับระบบชอง สำนักงาน ก.พ. ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธึ๋สอบข้อเชียน) 7.1.2 วิชาความละเอียดแม่นยำ สอบทุกคน (50 คะแนน) 7.1.3 วิชาความรัเฉพาะตำแหน่ง สอบทุกคน (100 คะแนน) (ขอบเขตเนี้อหาการสอบข้อเชียนตามเอกสารแนบ) 7.2    สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (50 คะแนน) 7.3    ทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) 8.    การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ – ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) 8.1    ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนตามเกณฑ์แต่ละวิชา ดังนี้ 1)    วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ต้องได้คะแนนไมตากว่าร้อยละ 50 โดยจะนำมาพิจารณาผลผ่าน/ไม่ผ่าน เท่านั้น จะไม่ลดหย่อนเกณฑ์คะแนนและจะไม่นำมาคิดเป็นคะแนนรวม 2)    วิชาความละเอียดแม่นยำ ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และจะไม่มีการลดหย่อน เกณฑ์คะแนน 3)    วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 แต่ทากมีผู้ผ่านเกณฑ์ การสอบข้อเขียนนัอยกว่าจำนวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ การวัดผลที่ธนาคารยอมรับได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาคะแนนสอบให้เฉพาะผู้ที่ฝนเลขประจำตัวสอบถูกต้อง และปฏิบัติตามคำชี้แจงที่ธนาคารกำหนดไว้ในแบบทดสอบเท่านั้น 8.2    การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยจะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 เพื่อให้ธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และให้ผู้เข้ารับ การสอบส้มภาษณ์ได้แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน 8.3    การทดสอบบุคลิกภาพ ไม่มีผลคะแนน แต่มีการพิจารณาผลผ่าน/ไม่ผ่าน โดยธนาคาร จะทดสอบบุคลิกภาพของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ในวันเดียวกันกับวันที่สอบสัมภาษณ์ และจะนำผลการทดสอบ บุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการสรรหาคัดเลือก

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 8 ธ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.