ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 พ.ย. 2563 รวม 7,200 อัตรา,

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 พ.ย. 2563 รวม 7,200 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศ

เรื่อง รับสมัครและคัดเลึอกบุคคลภายนอกผู้มีจุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนึยบัตรวิชาชีพ หรือเท่ยบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรืยนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

อัตราว่าง : 7200 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 3070-10760 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

๑. ตำแหน่งและอัตราที่เป็ดรันสมัคร

ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 690 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 560 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 740 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 620 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 620 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 590 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 470 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 420 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 490 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 1,000 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ด้งนี้

 • สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป จำนวน 300 อัตรา เรียกว่า สายทั่วไป ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.1
 • สายสอบที 2 กลุ่มบุคคลภายนอกที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 700 อัตรา เรียกว่า สายภูมิลำเนา ใช้อักษรย่อชองสายสอบ คือ นสต.2
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 1,000 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดกองบัญขาการตำรวจนครบาล เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1


โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรืยนนายสิบตำรวจ ตามที่กำหนด มึระยะเวลาการฝึกอบรม 18 เดึอน (1 ปี 6 เดือน) โดยในหัวงการนึกอบรม 1 ปีแรก ได้รับอัตราเงินเดือนระคับ พ.1 ขั้น 13 (3,070 บาท) และในหัวงการฝึกอบรม 6 เดือนหลัง ได้รับอัตราเงินเดือนระคับ พ.1 ขั้น 14 (3,1570 บาท) เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการแต่งดั้ง เป็นข้าราชการตำรวจขั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม ในสังกัด รับอัตราเงินเดือน ระคับ ป.1 ขั้น 19 (10,760 บาท)

หมายเหตุ

 • นสต.1 เป็นดักษรย่อของสายสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ของหน่วยรับสมัคร ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9), กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) และ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
 • นสด.2 เป็นดักษรย่อของสายสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชองหน่วยรับสมัคร กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ต้องเป็นผ้ที่มิภูมิลำเนาในพื้นที่ 14 ชังหวัดภาคใต้

ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 3,070-10,760
อัตราว่าง: 7,200
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 – 22 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เว็บรับสมัคร |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.