BC-3679 เจาะข้อสอบ ธ.ก.ส. ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

เจาะข้อสอบ ธ.ก.ส.
        ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ

    
       เจาะข้อสอบทั้งเล่ม ที่เกี่ยวข้องกับที่่กำหนดในการสอบ

    
    ประกอบด้วย

    –  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และงานของ ธ.ก.ส.
–  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับหลักการบริหารเบื้องต้น
–  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับจริยะรรมและจรรยาบรรณ
–  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการตลาด
–  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับสินเชื่อเกษตร
–  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
–  เจาะขอสอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509
–  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสรของ ธ.ก.ส. และทางการเงิน การบัญชี
–  เจาะข้อสอบเพ่ิมเติมกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน
–  เจาะขอสอบเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
–  เจาะขอสอบเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
–  เจาะข้อสอบภาคสนามจริง การบัญขี
–  เจาะข้อสอบภาคสนามจริง การตลาด สินเชื่อ เศรษฐศาสตร์  การเงินลแะงบประมาณ
–  เจาะข้อสอบองค์การสมัยใหม่ การบริหารและการจัดการ ชุดที่่ 1
–  เจาะข้อสอบ ชุดที่่ 2
–  เจาะขอสอบ  ชุดที่ 3
–  เจาะขอสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไปทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
–  เจาะข้อสอบเพิ่มเติมกรพัฒนาชนบทและชุมชน ธรรมาภิบาล
–  เจาะข้อสอบรวม 2 ชุด

     ราคา พิเศษ 250 บาท


    จัดทำโดย….. สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.