ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4621 เจาะข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

280.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

เจาะข้อสอบ
  นิติกรปฏิบัติการ

กรมศุลกากร

ภายในเล่มประกอบด้วยเจาะข้อสอบ

ประกอบด้วย

   ♠  ประวัติกรมศุลกากร  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม
♠  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร
♠  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
   ♠  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
♠  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
♠  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
♠  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

  เจาะเนื้อหาเฉพาะส่วนสำคัญของกฎหมายล้มละลายในส่วนการฟื้นฟู้กิจการและการพิทักษ์ทรัพย์
♠  เจาะข้อสอบกฎหมายล้มละลายในส่วนการพิทักษ์ทรัพย์และการฟื้นฟูกิจการ
♠  เจาะข้อสอบกฎหมายปกครอง

   ♠  ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
♠  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

♠  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่่  1
♠ เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่่  2
–  หลักไวยากรณ์  (Structure)
–  คำศัพท์  (vocabulary)
–  การสนทนา  (Conversation)
–  การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading Comprehension)

 
   ♠   เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
♠ เจาะข้อสอบ ความรู้เกียวกับพนักงานราชการ 2 ชุด
  
♠ เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
♠ เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
♠  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  2 ชุด
♠  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

 

   จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 ราคา พิเศษ 280 บาท

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.