loader-image
4.7% OFF

หนังสือเข้ารับราชการ ครูผู้ช่วย รวม ภาค ก และ ภาค ข ฉบับพิเศษ

224.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

หนังสือเข้ารับราชการ ครูผู้ช่วย รวม ภาค ก และ ภาค ข ฉบับพิเศษ

สารบัญ
ภาค ก ความรอบรู้
ความรอบรู้
1.สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
2.นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3.วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
4.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2553
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2553
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2546
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2553
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ. ศ. 2546
– พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2556
– พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546
5.ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ความสามารถทั่วไป
1.ความสามารถด้านตัวเลข
2.ความสามารถด้านเหตุผล
3.ความสามารถด้านภาษาไทย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
2.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
-ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ. ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2561
-ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ. ศ. 2556
-ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
1.หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
4.การพัฒนาผู้เรียน
5.การบริหารจัดการชั้นเรียน
6.การวิจัยทางการศึกษา
7.สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8.การวัดและประเมินผลการศึกษา
9.ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.