ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3624 คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมชลประทาน

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
            
เจ้าพนักงานพัสดุ

  กรมชลประทาน

                 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

      
      ในเล่มประกอบด้วย

–  ประวัติกรมชลประทาน ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

    –  แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2556-2559
–  ตราสัญลักษณ์ประจำกรม
–  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
–  สรุปข้อบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482
–  สรุปเนื้อหากฎหมายที่่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย
–  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
–  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
–  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ
–  เจาะข้อาสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
   เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
–    เจาะแนวข้อสอบ พรบ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485

       ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการ
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.