ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3631 คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
    
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  กรมชลประทาน

                 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

      
      ในเล่มประกอบด้วย

–  ประวัติกรมชลประทาน ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

    –  แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2556-2559
–  ตราสัญลักษณ์ประจำกรม
–  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
–  สรุปข้อบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482
–  สรุปเนื้อหากฎหมายที่่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย
–  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554
–  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
–  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2545 และแก้ไขถึงฉบับที่ 5  พ.ศ. 2555
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
–  ความรู้เกีี่ยวกับการบัญชีและการเงิน
–  เจาะข้อสอบการบัญชี และการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน 4 ชุด
   เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
–    เจาะแนวข้อสอบ พรบ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485

       ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการ
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.