ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-200 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ (ป.ป.ช.)

220.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

ประกอบด้วย

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (มาตราที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.)
-พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542
-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
-พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
-ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
     
    ราคา พิเศษ 220 บาท

   จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
                      
สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.