loader-image

BC-2559 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานป้ัองกันการทุจริตปฏิบัติการ (ป.ป.ช.)

240.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต
ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช.

   ครบทุกเนื้อหาที่่ใช้สอบและเจาะแนวข้อสอบในแต่ละเรื่อง 

ประกอบด้วย

       –  ประวัติความเป็นมาของ ป.ป.ช.
        -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (มาตราที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.)
–  เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ชุดที่  2

 -พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะแนวข้อสอบ
      –  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะแนวข้อสอบ
     –  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ
     –  ความรู้เกี่่ยวกับการประชาสัมพันธ์
–  ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย วัฒนธรรม ค่านิยมและทัศนคติของคนไทย
–  ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย
–  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมและการศึกษา
–  ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและการป้องกันการทุจริต
–  ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต
     –  ความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
     

    ราคา เล่มละ 240 บาท

   จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
                      
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.