loader-image

BC-3419 คู่มือเตรียมสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ส่วนที่่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
–  ประวัติกระทรวงพลังงาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม
–  ความรู้ความเข้าใจด้านพัฃลังงาน
–  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
–  เจาะข้อสอบด้านภาษาอังกฤษ
–  ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet

สวนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

–  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 2 ชุด
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมินของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539
–  เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
–  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พงศ. 2548
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
–   เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศซ. 2555

ราคา พิเศษ 260 บาท

 


   จัดทำโดย…….จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.