ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3846 คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ

299.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
ปลัดอำเภอ
      
ออกใหม่ปี 2558  นี้้

ทั้งเล่มเป็นเจาะเนื้อหาล่าสุด ทันสมัย ทันเหตุการณ์

      ประกอบด้วย

♦  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
♦  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
♦  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2545
♦  พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
♦  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
♦  ระเบียบว่าด้วสยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
♦  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
♦  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พงศ. 2535
♦  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
   ♦  กฎหมายแพ่งและพาณิฃย์
♦  กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
♦  การบริหารเชิงกลยุทธ์
♦  การบริหารความเสี่่ยง
♦  การจัดการความรู้
♦  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
♦  หลักสมรรถนะ
♦  เทคนิตการควบคุมการบริหาร
♦  การประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล
♦  โครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่่กรมการปกครอง
♦  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมการปกครอง

♦  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ
♦  การอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา
♦  การสอบสวนคดีอาญาทั่วไป
♦  การสอบสวนคดีอาญาบางประเภท
♦  การสอบสวนคดีล้มละลายข้อบัญญัติท้องถิ่น
♦  การสอบสวนคดีป่าไม้
♦  การชันสูตรพลิกศพในอำนาจหน้าที่่พนักงานฝ่ายปกครอง
♦  กากรไกล่เกลี่่ยความอาญาในอำนาจหน้าที่่ของอำเภอ
♦  การอำนวยความเป็นธรรมในคดีแพ่ง
♦  การประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน
♦  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
♦  การไกล่เกลี่ยความแพ่งในอำนาจหน้าที่่ของอำเภอ
♦  การอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง
   ♦  พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พศ. 2539
♦  แนวทางปฏิบัติเรื่องความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่
♦  พ.ร.บ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539
♦  พ.ร.บ. ข้อมูลข่่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
   ♦  การอำนวยความเป็นธรรมด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษ
และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย
♦  การรับเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฏหมาย
♦  แนวทางปฏิบัติเมื่อมีการร้องเรียนกล่าวโทษและดำเนินการทางวินัยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
♦  การอำนวยความเป็นธรรมด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
♦  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
♦  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามภารกิจกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
   ♦  ทะเบียนราษฏร พ.ศ. 2534
♦  บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
♦  แนวทางการดำเนินการกรณีมีการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประฃาชน
   ♦  ทะเบียนครอบครัว
♦  ทะเบียนชื่อบุคคล
♦  ทะเบียนพินัยกรรม
♦  ทะเบียนนิติกรรม
♦  ทะเบียนสัตว์พาหนะ
♦  ทะเบียนมูลนิธิ
♦  ทะเบียบสมาคม
♦  ทะเบียนอาวุธปืน
   ♦  กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
♦  พ.ร.บ. คำนำหน้านามหญิง
   ♦  พ.ร.บ. การพนัน
♦  พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร
♦  พ.ร.บ. การควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
♦  พ.ร.บ. ควบคุมโรงรับจำนำ
♦  พ.ร.บ. โรงแรม
♦  พ.ร.บ สถานบริการ
♦  จรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน
   ♦  พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่่ พ.ศ. 2457
♦  พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน
♦  คณะกรรมการหมู่บ้าน
♦  พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
♦  พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
♦  การดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป้นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   ♦  ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
♦  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
♦  รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 2557
♦  สรุปนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา)
♦  แผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน

กฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มได้ปรับปรุงในส่วนที่มีการแก้ไขเพ่ิมเตืมถึงปัจจุบันทุกเรื่องราคา พิเศษ 299 บาท

จัดทำโดย……..ฝ่ายวิชาการ
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.