ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3723 เจาะข้อสอบ ปลัดอำเภอ

320.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

เจาะข้อสอบปลัดอำเภอ
ออกใหม่ปี 2558  นี้้

ทั้งเล่มเป็นการเจาะข้อสอบ พร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างละเอียด

      ประกอบด้วย
            -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

-เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
-เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
              –เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
-เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข

               -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
-เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
-เจาะข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

              –เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
-เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
-เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-เจาะข้อสอบเครื่องมือการบริหารราชการสมัยใหม่

              –เจาะข้อสอบโครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่กรมการปกครอง
-เจาะข้อสอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ
-เจาะข้อสอบการอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา
-เจาะข้อสอบการอำนวยความเป็นธรรมทางแพ่ง
-เจาะข้อสอบการอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง
-เจาะข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย

             -เจาะข้อสอบการอำนวยความเป็นธรรมด้านการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
-เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราฎร์ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
-เจาะข้อสอบทะเบียนครอบครัว
-เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 และที่แก้ไข
-เจาะข้อสอบทะเบียนพินัยกรรม

              –เจาะข้อสอบทะเบียนนิติกรรม
-เจาะข้อสอบทะเบียนสัตว์พาหนะ
-เจาะข้อสอบทะเบียนมูลนิธิ
-เจาะข้อสอบทะเบียนสมาคม
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490

              -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2474
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไข

         -เจาะข้อสอบประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ.2545
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
-เจาะข้อสอบกองอาสารักษาดินแดง พ.ศ.2547 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
-เจาะข้อสอบคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไข
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข

-เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553
-เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ


ราคา พิเศษ 320 บาท

จัดทำโดย……..ทีมงานวิชาการ
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.