loader-image

BC-3723 เจาะข้อสอบ ปลัดอำเภอ

320.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

เจาะข้อสอบปลัดอำเภอ
ออกใหม่ปี 2558  นี้้

ทั้งเล่มเป็นการเจาะข้อสอบ พร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างละเอียด

      ประกอบด้วย
            -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

-เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
-เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
              –เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
-เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข

               -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
-เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
-เจาะข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

              –เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
-เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
-เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-เจาะข้อสอบเครื่องมือการบริหารราชการสมัยใหม่

              –เจาะข้อสอบโครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่กรมการปกครอง
-เจาะข้อสอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ
-เจาะข้อสอบการอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา
-เจาะข้อสอบการอำนวยความเป็นธรรมทางแพ่ง
-เจาะข้อสอบการอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง
-เจาะข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย

             -เจาะข้อสอบการอำนวยความเป็นธรรมด้านการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
-เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราฎร์ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
-เจาะข้อสอบทะเบียนครอบครัว
-เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 และที่แก้ไข
-เจาะข้อสอบทะเบียนพินัยกรรม

              –เจาะข้อสอบทะเบียนนิติกรรม
-เจาะข้อสอบทะเบียนสัตว์พาหนะ
-เจาะข้อสอบทะเบียนมูลนิธิ
-เจาะข้อสอบทะเบียนสมาคม
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490

              -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2474
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไข

         -เจาะข้อสอบประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ.2545
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
-เจาะข้อสอบกองอาสารักษาดินแดง พ.ศ.2547 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
-เจาะข้อสอบคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไข
-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข

-เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553
-เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ


ราคา พิเศษ 320 บาท

จัดทำโดย……..ทีมงานวิชาการ
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.