ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3822 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานฯ

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  ประกอบด้วย

-ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-ความเป็นมา ทิศทางองค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
-เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะแนวข้อสอบ
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะแนวข้อสอบ
-ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
-เจาะแนวข้อสอบ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
-เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-Microsoft Word
-Microsoft Excel
-Microsoft PowerPoint
-Outlook Express
     -ตัวอย่างข้อสอบ Microsoft Excel
-ตัวอย่างข้อสอบ Microsoft
    
-แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ราคา    250 บาท

   จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการ
สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.