loader-image

BC-3808 คู่มือเตรียมสอบ กรมราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานอบรม และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย
-ประวัติกรมราชทัณฑ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์
-อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
-การปฏิบัติต่อผู้ต้องหา
-ลักษณะงานพิเศษของราชทัณฑ์
-เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อกับกรมราชทัณฑ์
-ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
-หลักการบริหารงานราชทัณฑ์
-ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
-หลักการบริหารงานราชทัณฑ์
-ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

-ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
-พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
-กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
-กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2550) ออกตามความใน พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
-พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
-ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2
-พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2482 และจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
          -เจาะแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
-แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 2 ชุด
-แนวข้อสอบ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และที่แก้ไข 2 ชุด
-แนวข้อสอบพรบ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 2506 2 ชุด
          –
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผุ้ต้องขัง
-แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
-แนวข้อสอบพรบ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
-แนวข้อสอบพิเศษเกี่ยวกับเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย   ฝ่ายวิชาการ
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.