loader-image

BC-3976 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบาย

280.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประกอบด้วย

    เนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบ

–  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบการก่อหนี้้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
           –  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ
–  หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
–  เจาะข้อสอบ
–  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน
            –  เจาะข้อสอบ
  –  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
–  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ
–  ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลงาน
–  ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน
  –  แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่  1
–  แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่  2
– แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่  3
– แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่  4
–  เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม
–  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบาย แผน และโครงการ

 
    ราคา พิเศษ 280 บาท
จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.