ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3952 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ
นักจัดการงานทั่วไป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประกอบด้วย

    เนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบ

 –  สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ  3  ชุด
  –  สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ
  –  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พงศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ
   –  สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
–  เจาะข้อสอบ 2 ฃุด

  –  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
–  เจาะข้อสอบ

  –  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
–  เจาะข้อสอบ

–  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่่ 3  พ.ศ. 2555
–  เจาะข้อสอบ

   –  สรุปสาระสำคัญ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะข้อสอบ 2 ชุด

–  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ


    ราคา พิเศษ 250 บาท
จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.