แนะนำสินค้าใหม่ๆ ราคาถูกมากมายให้เลือก ที่ "ร้านแม่กุ้งช็อป" สินค้าดี ราคาถูก จัดส่งเร็ว คลิกที่นี่

ทำงานราชการแล้วได้อะไรบ้าง ทำไมทุกสมัยอยากให้ลูกทำงานราชการ

ทำงานราชการแล้วได้อะไรบ้าง ทำไมทุกสมัยอยากให้ลูกทำงานราชการ

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ทำงานราชการแล้วได้อะไรบ้าง ทำไมทุกสมัยอยากให้ลูกทำงานราชการ

ลิงค์: https://ehenx.com/7562/ หรือ
เรื่อง:


ทำงานราชการแล้วได้อะไรบ้าง ทำไมทุกสมัยอยากให้ลูกทำงานราชการ

จัดเป็นสายอาชีพที่มีศักดิ์ศรี ความมั่นคง และสวัสดิการที่ทำให้ หลายคนยอมทิ้งงานเอกชนเพื่อก้าวสู่ชีวิตการเป็นข้าราชการที่ให้บริการประชาชนมากกว่าลูกค้า
ประเภทข้าราชการไทย
 1. ข้าราชการพลเรือน (ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์)
 2. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. ข้าราชการทหาร
 5. ข้าราชการตำรวจ
 6. ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 7. ข้าราชการฝ่ายอัยการ
 8. ข้าราชการรัฐสภา
 9. ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 10. ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 11. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 12. ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 13. ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
 14. ข้าราชการการเมือง
 15. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 16. พนักงานอื่นของรัฐ
  1. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  2. พนักงานราชการ
  3. พนักงานมหาวิทยาลัย
  4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  5. พนักงานองค์การมหาชนและองค์การของรัฐอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
  6. ลูกจ้างประจำ
ค่าตอบแทนของระบบราชการ

เงินเดือนพื้นฐาน (Base Salary) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคนตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง เพื่อสะท้อนถึงขนาดของงาน (Job Size) ผลงาน (Performance) และสมรรถนะ (Competency) โดยแบ่งออกเป็น 4 บัญชี ตามประเภทตำแหน่ง ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

ค่าตอบแทนลักษณะอื่นๆ (Allowance) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญตามลักษณะงาน ตำแหน่งงาน สภาพการทำงาน หรือลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ค่าตอบแทนลักษณะนี้สามารถเป็นกลไกในการสร้างแรงจูงใจและปรับค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ในปัจจุบันประกอบด้วยค่าตอบแทนหลายลักษณะภายใต้กฎและระเบียบที่แตกต่างกันออกไป เช่น เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว นอกจากนี้ ในบางส่วนราชการมีการกำหนดค่าตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ได้ เช่น เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นต้น

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (Benefit/Fringe Benefit)

สวัสดิการ คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งขององค์การ เพื่อช่วยให้มีความมั่งคงในการดำรงชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งออกเป็นสวัสดิการที่เป็นตัวเงิน ซึ่งประกอบด้วย

 • ค่ารักษาพยาบาล  ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง โดยต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยสามารถเบิกได้ตามข้อต่อไปนี้
  – ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือด ค่าออกซิเจน ฯลฯ
  – ค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์บำบัดรักษาโรค ค่าซ่อมแซม
  – ค่าบริการทางการแพทย์  ค่าตรวจวินิจฉัยโรค (ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิเศษ)
  – ค่าตรวจครรภ์  ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอด
  – ค่าห้อง ค่าอาหาร
  – ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
  – ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
  – ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  
 • เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร โดยคุณสามารถเบิกค่าเล่าเรียนของบุตรได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงจบปริญญาตรีเลยทีเดียว โดยให้ข้าราชการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรสำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 ตามลำดับก่อนหลัง และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 
 • เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
 • บำเหน็จความชอบ
 • บำเหน็จ บำนาญ ในกรณีที่คุณเกษียรอายุราชการแล้ว จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ก็สุดแล้วแต่คุณจะเลือกว่าสะดวกแบบไหน        
  1. เงินบำเหน็จ =  จ่ายครั้งเดียว โดยคิดจาก เงินเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้าย x อายุราชการ (ปี) เช่น ทำงานมา20ปี เงินเดือนก้อนสุดท้ายคือ 50,000บาท เงินบำเหน็จที่จะได้รับคือ 1,000,000 บาท       
  2. เงินบำนาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x อายุราชการ (ปี) จากนั้นนำมาหารด้วย 50 ก็จะเป็นเงินที่ได้รับเป็นรายเดือนต่อไปจนเสียชีวิต

ในส่วนของสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินนั้นจะประกอบด้วย

 • การลาประเภทต่างๆ โดยมีสิทธ์การลาทั้งหมด 11 ประเภท ได้แก่ ลาป่วย , ลาคลอดบุตร , ลากิจส่วนตัว ,ลาพักผ่อน, ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร ,ลาติดตามผู้สมรส ,ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ,ลาอุปสมบท , ลาเข้ารับการตรวจเลือก/เตรียมพล ,ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย , ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายแห่งเกียรติยศซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน  โดยการพิจารณาเสนอขอของรัฐบาล ถือเป็นบำเหน็จความชอบ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูงแก่ผู้ได้รับ

ประโยชน์เกื้อกูล คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเดินทางไปราชการชั่วคราว  ได้แก่  การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา การไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตำแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน เป็นต้น    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 • ค่าเช่าบ้าน ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางต่างท้องที่ไปประจำ 
 • เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 • รถประจำตำแหน่ง
 • โทรศัพท์มือถือ

เงินรางวัลประจำปี (Bonus) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการในลักษณะเงินรางวัลประจำปีของหน่วยงาน โดยมีการจัดสรรให้กับข้าราชการในองค์กรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ และเป็นการเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและข้าราชการ โดยส่วนราชการจะมีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และมีการประเมินผลเป็นประจำทุกปีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สิทธิการกู้ยืมเงินของข้าราชการ  ข้าราชการสามารถกู้ได้ แถมอยู่ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเงินกู้ทั่วไป  ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานราชการแม้มีหนี้ก็เป็นหนี้ที่ไม่ต้องเสียดอกมาก และสามารถผ่อนชำระได้เป็นเวลานานไม่มีการบีบบังคับตนเองมากเกินไป

โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของทางราชการ   มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำมีสิทธิกู้เงินจากโครงการดังกล่าวไปเฉพาะเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.
THE BEST CENTER