แนะนำสินค้าใหม่ๆ ราคาถูกมากมายให้เลือก ที่ "ร้านแม่กุ้งช็อป" สินค้าดี ราคาถูก จัดส่งเร็ว คลิกที่นี่

รับ 7,255 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

รับ 7,255 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

รับ 7,255 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/7598/ หรือ
เรื่อง:


รับ 7,255 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง ดำเนินการโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามหนังสือกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 12362 เรื่อง การดำเนินการโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด รายละเอียดดังนี้

ด้วยกรมการปกครองได้จัดทโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบด้านรายได้ของประชาชนในท้องที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ปฏิบัตงานช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ ตามพระราชบัญญํติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยเฉพาะงานด้านเอกสาร งานธุรการ การบันทึกข้อมูล และการประสานงาน และช่วยเลหือการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กรมการปกครองจึงขอความร่วมมือจังหวัด แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งอำเภอดำเนินการประกาศรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกตำบล ตำบลละ 1 คน ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2563) เพื่อจัดจ้างเป็ฯลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ “1  คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างลูกจ้างเหมาบริการฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) กรณีกรอบการบริหารงานบุคคลในภาพรวม ให้พิจารณาปรับใช้ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดกรมการปกครอง โดยอนุโลม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2. แจ้งการส่งเงินจัดสรรสำหรับค่าจ้า่งเหมาบริการ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกแห่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ หลักเณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสนับสนุนการดเนินงานตามโครงการดังกล่าวของอำเภอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขชั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้ง กำกับ ดูแล กาดรำเนินงานให้เกิดความโปร่งใส โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมผลการดำเนินงานของอำเภอเป็นภาพรวมของจังหวัดและรายงานให้กรมการปกครองทราบตามแบบรายงานที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ กรมการปกครองได้มอบหมายผู้ตรวจราชการกรม ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานรับทราบปัญหา อุปสรรค ของอำเภอ และดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นด้วย รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านรายได้ของประชาชนในท้องที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ทั้งในด้านการป้องกันและการฟื้นฟู เยียวยา

คุณสมบัติ
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร
 3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 4. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 5. เป็นผู้มีภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่ในตำบลนั้น และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร
ลักษณะงาน 
 • เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ (เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ในพื้นที่) สำหรับดำเนินการสนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ด้านเอกสาร งานธรุรการ การเงบันทึกข้อมูลและการประสานงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมอาสา COVID-19 ระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ และพื้นที่ตำบลรวมทั้งพื้นที่อื่นตามภารกิจที่ได้ัรบมอบหมาย
อัตรา/ค่าตอบแทน/ระยะเวลา
 • 9,000 บาท/เดือน
 • ระยะการจ้าง 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย.63)
 • จำนวน 7,255 อัตรา (ตำบลละ 1 คน ทุกตำบล
สอบถามเพิ่มเติม

ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.
THE BEST CENTER