เตรียมสอบ ตำรวจ ปจ. หญิง 150 อัตรา

เตรียมสอบ ตำรวจ ปจ. หญิง 150 อัตรา

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

เตรียมสอบ ตำรวจ ปจ. หญิง 150 อัตรา

ลิงค์: https://ehenx.com/9883/ หรือ
เรื่อง:


เตรียมสอบ ตำรวจ ปจ. หญิง 150 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจนครบาล เตรียมเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด บน.น. จำนวน 150 อัตรา

จากบันทึกข้อความ ที่ 009.161/1806 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การสรรหาบุคลภายนอกเพศหญิงเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 และ 2 บก.อคฝ.บช.น. จำนวน 150 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือที่ บช.น. ที่ 0015.112/508 ลง 14 ม.ค.63 และที่ 0015.112/2327 ลง 21 ก.พ. 63 ขออนุมัติหลักการให้ บช.น. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศหญิง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้ารนาชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่งในสังกัด กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 และ 2 บก.อคม. จำนวน 150 นาย ความละเอดียแจ้งแล้ว นั้น

กรณีดังกล่าว ตร.มีบันทึกของ 17 มิ.ย.63 อนุมัติและมอบหมายการดเนินการ ดังนี้

1. ให้ ผบช.น. เ็นผู้ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จำนวน 150 อัตรา ด้าวยวิธีการสอบแข่งขันตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารบราชการเ็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเ็้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนในสังกัด บช.น. รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 135 (8,610 บาท) หรือระดับ ป.1 ชั้น 15.5 (9,330 บาท) แล้วแต่กรณีตามลำดับ และเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรหรือมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) ที่ ก.ตร. กำหนดแล้ว จึงแต่งตั้งให้ดำรงตำหน่ง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก. ควบคุมฝูงชน 1 และ 2 บก.อคม. โดยสามารถขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก บช.ศ. และหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 การกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครให้เป็นไปตามกฎมหายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่ บช.น. เสนอ

1.2 กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ทีได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก. ควบคุมฝูงชน 1 หรือ 2 บก.อคม. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรงตำหน่อื่นได้

2. สำหรับในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการร่างประกาศรับสมัคร หลักสูตร การฝึกอบรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ตลอดจนการเลือกตำแหน่งเพื่อบรรจุแต่งตั้งและกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1 ให้ บช.น. เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่ ตร.อนุมัติ และให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยประสานงานกับ บช.ศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ให้ สกพ.(อค.) กันอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 150 อัตรา สำหรับตำแหน่งที่ใช้รองรับการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันฯ ให้ บช.น. จัดทำบัญชีตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ที่ว่างในสังกัด จำนวน 150 ตำแหน่ง และ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก. ควบคุมฝูงชน 1 และ 2 บก.อคม.จำนวน 150 ตำหน่ง แจ้งให้ สกพ.(อค.) เพื่อตรวจสอบและกันตำแหน่งใช้รองรับกรณีดังกล่าวต่อไป

4. ให้ สกพ.(ทพ.) รับผิดชอบเกี่ยวกับแนวทางการบรรจุแต่งตั้ง การกำหนดวันบรรจุแต่งตั้ง และดำเนินการอื่นๆ ที่เกียวข้อง

5. ให้ สงป. รับผิดชอบงบประมาณในการดำเนินการสรรหาและฝักอบรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบ 1 | 2 | 3 |

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.