คู่มือนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-9190

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BC-9190

สารบัญ

Ø วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย                                                                           

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                    

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                         

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม                         

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                               

êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม          

ê เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551         

Øความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผน                                                                                

Øการประสานงาน และการจัดองค์การ                                                                                

      êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                      

      êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                      

      êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                      

                                                         

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)