คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9411

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9411

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง                                                                                                                  

*ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน                                                                                                                                               

*การบริหารจัดการสำนักงานและงานเลขานุการ                                                                                                                    

*งานรับรอง งานรัฐพิธี งานพิธีการ และกิจกรรมสำคัญต่างๆ                                                                                               

*เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                                   

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                                                       

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                                                                          

*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  114

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.                                                                                                                      

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.                                                                                                                      

*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                          

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                         

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                        

*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                                                                      

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                          

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560           

*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป.                                                                                                                                                 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)