คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกใหม่ 2560

270.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกใหม่ 2560

สารบัญ

Øค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                      

Øระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

        êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                           

        êเจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     

        êเจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม           

Øกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552                        

Øการบริหารสำนักงาน                                                                                                  

Øความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ                                                                                               

Øความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             

Øความรู้เกี่ยวกับ ระบบงานสารบรรณ                                                                                 

Øการบริหารแผนงาน                                                                                                   

Øการบริหารงบประมาณ                                                                                                         

        êเจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                       

        êเจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                    

        êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    

        êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    

        êเจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                    

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)