Sale!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ออกใหม่ปี 2561

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจกระทรวงวัฒนธรรม                                        

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                        

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม             

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                      

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                              

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                        

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                        

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   

*การวางแผน                                                                                                           

*การประสานงาน                                                                                                       

*การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                      

*การบริหารงบประมาณ                                                                                                        

* เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                           

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)