คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9466

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9466

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                                      

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                                                      

-แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                                    

*การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                                                                                                  

-แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                                                        

-เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน                                       

*ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน                                                                                                                                               

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                                                                          

-เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  118

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.                                                                                                                     

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.                                                                                                                      

-เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน

ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549                                                                                                                                                 

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                         

-เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                                                                      

-เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน

และการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  2 พ.ศ. 2552                                                         

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                                                                     

-เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                                      

-เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                                                                         

-เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                                                                         

-เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                                                                      

               

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)