Sale!

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สนง. ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกใหม่ปี 2561 BC-9879

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สนง. ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกใหม่ปี 2561 BC-9879

สารบัญ

ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ นโยบาย    

      –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ชุดที่ 1.                                     

      –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                    

      –เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      

*พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                                  

      –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                     

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                                                

      –เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            

*การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                      

*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                      

      –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                               

      –เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม                                                                                    

      –เจาะข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                        

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)