คู่มือสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9459

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9459

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ                                                                                                                                                          

      –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                 

      –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                                            

      –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                                            

      –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558              

      –เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                             

      –เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                                                                      

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                                                                                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา                                                                                                                                                             

      -เจาะข้อสอบ ความรู้สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                                                                                                        

      –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542                                                                                

*การทดสอบและตรวจสอบ เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                                                                         

      –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                                               

*การคิดวิเคราะห์ด้านพลังงาน                                                                                                                                                   

*การวางแผนด้านพลังงานและเขียนโครงการด้านพลังงาน                                                                                                                

*นโยบาย และยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย                                                                                                             

*การสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมของประเทศไทย                                                                                                               

*การจัดการพลังงาน                                                                                                                                                                      

      –รวมแนวข้อสอบพลังงาน                                                                                                                                                    

     

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)