Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ BC-9886

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ BC-9886

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ภารกิจ โครงสร้าง ภารกิจพาณิชย์จังหวัด                       

    –เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   

– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                  

    –เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  

    –เจาะข้อสอบ Structure (ภาค โครงสร้าง/ไวยากรณ์)                                                          

    –เจาะข้อสอบ Vocabulary  (ภาคคำศัพท์)                                                                        

    –เจาะข้อสอบ Reading  Comprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)                                                    

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                   

    –เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       

*พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                           

    –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558              

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)